følg med:

Design dit eget webhotel

Hjemmesider er i dag, ved at være hver mands eje, og her tilbyder vi selvfølgelig også flere forskellige løsninger til dig. Vi har valgt at tilbyde flere platforme på en gang, hvilket giver dig mulighed for, at få et webhotel der passer til netop dine behov.

Webhotel pakker

Hvad er et webhotel?

Et webhotel en server hvor I har alle filerne til jeres hjemmeside liggende. Det er altså der hvor din hjemmeside “bor” og hvor jeres personlige hjemmesidefiler er opbevaret og til rådighed 24/7/365.

Webhotellet er forbundet til internettet, hvor det sørger for at din data vises frem på nettet, så din hjemmeside er tilgængelig og kan besøges. 

Hvad er et webhosting?​

Webhosting dækker over den service, du får fra en udbyder af et webhotel. Hos os får du hjemmesideplads på sikrede servere med data backup og nødstrøm, så du altid er sikker på at have din hjemmeside kørende. Vi tilbyder flere platforme på én gang, så du har mulighed for at lave din hjemmeside i det miljø, du er vant til at arbejde i.

Du kan vælge mellem CMS-løsningen, hvor du ikke behøver at kunne programmere. Vi kan klargøre hele din hjemmeside via et CMS f.eks. WordPress, som kan tilgås online. Den anden løsning er et direkte webhotel med FTP-adgang, hvor du har mulighed for at programmere din hjemmeside i dit eget program og lægge filerne ind på vores server.

Webhotel pakker indhold

Webhotel pakker
ASP / PHP Hosted Exchange
ASP / PHP Hosted Exchange & CMS
Platform
Windows / Linux
Windows / Linux
Webplads
1000 MB
1000 MB
FTP konti
1
1
ASP, ASP Net
PHP
MS Access database
MySQL database
MS SQL database
CMS system installeret
Daglig backup
Mulighed for selv at lave backup
POP3 / IMAP konti
Muligt
Muligt
Hosted Exchange konti
Ubegrænset
Ubegrænset
Mailkonto plads
5 GB total
5 GB total
Webadgang
Mulighed for Hosted Exchange mail
Spam og virus scanning
Gratis support
Pris pr. måend
125 kr.
125 kr.
Oprettelse
199 kr.
299 kr.

Webhotel tillæg

Tillæg till webhotel
Pris pr. måned
Ekstra 1000 MB diskplads
20 kr.
Ekstra FTP adgang
49 kr.
Andre mail tillæg
Ekstra domæne alias (DNS)
10 kr.
SSL certifikat pr. domæne (HTTPS) kun Windows
50 kr.

Webhotel beregner:

GET STARTED

0$

Tak for ordren, vi vender hurtigst muligt tilbage.

Vælg website type

Windows / Linux


Uden www.


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Plads i GB.

Website & Database plads (Inkl. 1 Gb.)


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Vælg den ønskede Database type


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Vælg mail type


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

POP3/IMAP mail konti

En mail adresse på hver linje


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Hosted Exchange

Inklusiv 5 stk. Hosted Exchange 1 GB. konti

En mail adresse på hver linje


En mail adresse på hver linje


En mail adresse på hver linje


En mail adresse på hver linje


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Vælg CMS system

Installation og forberedelse af CMS System


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Oprettelse


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Total for periodens sidste 11 måneder


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Ordre oversigt

Total prisen er :

/ abn.

Firmanavn

Fornavn

Efternavn

Adresse (1)

Adresse (2)

Post nr.

By

Telefon nr.

Email

Ordre oversigt

Beskrivelse Information Antal Pris
Rabat :
Total : / abn.

Generelle abonnementsbetingelser for HostOnline.dk / TS Computer ApS:

Grundlaget for nærværende generelle abonnementsbetingelser er TS Computer ApS’s ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser” af 26. maj 2009.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser og de ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser”, gælder nærværende betingelser.


1 . Anvendelsesområde

1.1. Nærværende vilkår finder anvendelse på alle aftaler om løbende levering af web services fra TS Computer ApS til kunden i en aftalt periode eller på opsigelsesvilkår (abonnementsaftaler) mellem TS Computer ApS og kunden.

2. Priser

2.1 . I forbindelse med indgåelse af en abonnementsaftale oplyses opstartomkostninger og priser på den løbende drift, herunder priser for abonnement, eventuelle licenser mv.

2.2 . TS Computer ApS er berettiget til at forhøje sine priser på den løbende drift, såfremt TS Computer ApS pålægges dokumenterbare prisstigninger på ydelser fra underleverandører, herunder stigninger på licensomkostninger, opgraderingsomkostninger mv.

2.3. Assistance, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, ydes efter nærmere aftale efter forbrugt tid, som afregnes til gældende timetakster.

3. Betaling

3.1. Betalinger i henhold til abonnementsaftalen faktureres løbende forud for den aftalte periode ifølge abonnementsaftalen (normalt 3, 6 eller 12 måneder ad gangen).

4. Gyldighedsperiode

4.1 . Abonnementsaftalen er gældende i den i aftalen anførte periode (normalt 3, 6 eller 12 måneder fra ikrafttrædelsestidspunktet).

4.2 . Abonnementsaftalen forlænges med en ny abonnementsperiode, jf. pkt 4.1. (normalt 3, 6 eller 12 måneder), medmindre aftalen forinden opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en abonnementsperiode.

4.3. TS Computer ApS kan når som helst opsige en abonnementsaftale med et skriftligt varsel på 1 måned til den 1. i en måned.

4.4. Opsigelser skal sendes som anbefalet brev eller brev med afleveringsattest.

5. Leverandørens forpligtelser

5.1. TS Computer ApS stiller en driftsplatform til rådighed for kunden, dvs. lejet plads og software på en server ejet af TS Computer ApS eller dennes underleverandør samt eventuelt klientsoftware, eksempelvis men ikke begrænset til webhotel, mailhotel, Hosted Exchange, remote backup mv.

5.1.1. TS Computer ApS tilstræber adgang til og fra driftsplatformen 24 timer i døgnet året rundt, men forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere tid i forbindelse med reparationer eller vedligeholdelse, uden at kunden af den grund har krav på forholdsmæssigt afslag.

5.1.2. TS Computer ApS tilstræber at varsle planlagte driftsstop på forhånd.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. TS Computer ApS’s erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til det mindste af følgende beløb:

6.1.1. Den samlede betaling for den løbende drift for de forudgående 3 måneder i henhold til abonnementsaftalen.

7. Kundens forpligtelser

7.1 . Kunden er opmærksom på, at TS Computer ApS ikke påtager sig at kontrollere de informationer/data, kunden sender eller modtager via driftsplatformen og at kunden således selv er ansvarlig for lovligheden heraf.

7.2. TS Computer ApS forbeholder sig ret til ensidigt og med et varsel på 1 måned til den 1. i en måned at definere, hvilke informationer/data, der på grund af anstødelig karakter mv. ikke må lagres driftsplatformen eller sendes/modtages via driftsplatformen i en ”Acceptable Use Policy”. Den til enhver tid gældende Acceptable Use Policy (hvis en sådan er oprettet) findes på TS Computers ApS’s hjem-meside, pt. www.tscomputer.dk.

7.3 . Brugen af visse abonnementsydelser forudsætter, at kunden installerer tredjepartssoftware sit udstyr. Kunden er forpligtet til at afinstallere den pågældende software ved abonnementsaftalens ophør.

7.4. For abonnementsaftaler vedrørende backup, er det kundens ansvar at undersøge, at backupjobs inkluderer de filer og mapper, der ønskes backup af. Hvis kunden vælger at sikre backups med krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at opbevare et sådant password forsvarligt og sikkert. Såfremt passwordet mistes, vil hverken TS Computer ApS eller kunden være i stand til at retablere data fra den pågældende, passwordbeskyttede backup.

8 . Misligholdelse

8.1 . I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TS Computer ApS berettiget til uden forudgående varsel at ophæve aftalen ved skriftlig henvendelse til kunde herom med besked om årsagen til ophævelsen.

8.2 . Følgende betragtes altid som væsentlig misligholdelse, idet opremsningen dog ikke er udtømmende:

8.2.1. Kunden betaler ikke rettidigt

8.2.2. Kunden har ikke oplyst adresseændring senest samtidig med at denne finder sted

8.2.3 . Kunden skaffer sig uautoriseret adgang til driftsplatformen/TS Computer ApS’s servere og andet udstyr

8.2.4. Kunden spreder vira mv. eller tilskynder til eller rådgiver om spredning af sådanne

8.2.5. Kunden overtræder gentagne gange den i medfør af pkt. 7.2 fastsatte Acceptable Use Policy

8.2.6. Kunden retter uanmodet henvendelse til andre brugere på Internettet (spam)

8.3 . Kunden forpligtet til efter TS Computer ApS’s nærmere anvisninger straks at afinstallere/ophøre med brugen af software (herunder scripts) på driftsplatformen, som belaster dennes systemressourcer (processor, hukommelse mv.) væsentligt.

8.3.1. Såfremt kunden trods skriftligt påkrav herom ikke afinstallerer/ophører med brugen af den pågældende software straks, er TS Computer ApS berettiget til enten at lukke for kundens driftsplatform indtil kunden selv har afinstalleret den pågældende software – hvilket i givet fald skal ske uden ugrundet ophold ¬– eller til at afinstallere den pågældende software for kundens regning.

8.3.2 . Gentagen overtrædelse af pkt. 8.3. betragtes som væsentlig misligholdelse.

8.4. Betalinger refunderes ikke, hverken helt eller delvist, i tilfælde af TS Computer ApS’s ophævelse af abonnementsaftalen.

8.5 . Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom.

9. Dataoverførsel/trafik

9.1 . Kundens samlede datatrafik til/fra driftsplatformen må maksimalt udgøre 50 GB pr. måned.

9.2. For trafik ud over 50 GB faktureres i henhold til den til enhver tid gældende prisoversigt.

10. Persondatabeskyttelse

10.1 . Kunden bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data, der registreres og behandles på driftsplatformen, og hvorledes disse personoplysninger anvendes.

10.2 . Lov om persondatabeskyttelses, herunder § 41, stk. 3-5, gælder for TS Computer ApS’s behandling af de pågældende personoplysninger.

10.2.1. TS Computer ApS er ansvarlig som databehandler i henhold til lov om persondatabeskyttelse. Herunder handler TS Computer ApS alene efter instruks fra kunden som dataansvarlig.

10.2.2 . TS Computer ApS træffer de fornødne tekniske of organisatoriske foranstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

10.3. Kunden er på ethvert tidspunkt under aftalens forløb berettiget til at foranledige auditering af TS Computer ApS’s ydelser.

10.3.1. Auditering kan ske ved tredjemand/auditor, f.eks. en it-revisor eller en anden dertil kvalificeret.

10.3.2 . Auditering skal alene tjene til kundens oplysning, og har ikke, medmindre parterne opnår enighed derom, eller auditor finder væsentlige fejl eller kritikpunkter, umiddelbar juridisk gyldighed mellem parterne.

10.3.3 . Kunden afholder samtlige med auditeringen forbundne omkostninger.

10.3.4. TS Computer ApS er forpligtet til at give den udpegede auditor adgang til og nødvendige oplysninger om TS Computer ApS’s ydelser og driften under forudsætning af, at auditoren accepterer en hemmeligholdelseserklæring, i det omfang TS Computer ApS måtte forlange en sådan.