følg med:

Sikre dine data med Remote Backup

Undgå at miste dine vigtige data, hvis PC’en/serveren dør, bliver stjålet eller hvis det brænder. Remote backup er kort sagt en ekstern eller online service, der giver brugerne et system til sikkerhedskopiering, opbevaring og gendannelse af computerfiler.

Prøv Remote
Backup gratis

Prøv online backup gratis i 30 dage. Du får 1 gb. plads på din test konto ved oprettelsen, data i denne bibeholdes ved bestilling.

Hent programmet, installer det på din PC eller server og opret en gratis demo konto, når du starter programmet første gang.

Får du brug for hjælp til installationen, kan vi altid kontaktes for support.

Fordele ved hosted disk

Brugertilpasset

Vi tilpasser til jeres behov. Uanset brugerplatform og pladsbehov laver vi løsningen der passer jer. 

Backup

Vores servere laver backup af dine data, på et givent tidspunkt, og kan også startes manuelt med et klik.

Understøtter alt

Windows, Linux, Mac, Onedrive, Sharepoint, Google eller noget femte – vores remote backup understøtter alle platforme. 

Sikret data

Jeres data opbevares sikret og krypteret, så I kan genskabe jeres data, hvis uheldet er ude. Dine data opbevares også brandsikkert.

Hvad er remote / online backup?

Her er løsningen til dig, som vil have sikret dine data, men ikke har lyst til at investere i bånd og båndstation, huske at skifte medie i serveren. Eller blot har brug for data backup, af en enkelt stående PC eller mindre server. Systemet fungere med et lille stykke software, på den PC eller server der skal laves backup fra. Dette sørger, sammen med vores backup server, for at lave backup at dine data, på et givent tidspunkt. Backuppen kan også startes manuelt, ved et enkelt klik med musen. Det eneste krav for at systemet virker er en internet linje, der er hurtig nok til at sende dataene ud af huset hos dig. Dette varierer, alt efter størrelsen, på backup jobbet.

Hvordan bliver dine data sikret?

Dine data opbevares sikret og krypteret på vores serverer, så I kan genskabe jeres data, hvis uheldet er ude. Dine data opbevares også brandsikkert, og replikeres 24/7 til vores remote serverrum – alle data opbevares I Danmark.

Tilpas remote backup efter dine behov

Uanset hvilke platforme du benytter og hvilket pladsbehov du har, kan remote backup tilpasses dine behov. Ved HostOnline kan vi foretage remote backup af dine data uanset platform, styresystem eller cloud-løsning og pladsbehovet fastlægges af dig. Det er en fleksibel løsning som tilpasses sammen med vores eksperter efter dine behov. 

Hvad understøtter remote backup?

Mange tror fejlagtigt at OneDrive, Google Drive, Dropbox, og alle de andre synkroniserings tjenester, er en sikker backup, hvis der skulle ske noget med filerne på din lokale enhed. Løsningerne har normalt ikke backup, men en spejling af dine data. Det betyder også at hvis der sker en fejl med dine lokale data eller du f.eks. får en virus, så vil ændringerne ligge online kort tid efter at de er lavet på din lokale enhed. Derfor tilbyder vi backup af din “cloud drev”, så du altid kan hente dine data frem, hvis uheldet skulle være ude. Med backup får du muligheden for at gå tilbage i tiden til en bestemt dato og hente alle dine data frem igen. Nedenstående backup kvota er også gældende for denne løsning, men kontakt os for at høre mere om lige præcis den løsning der passer til dig.

Plads mængde - priser pr. måned:

Tillæg til online backup - priser pr. måned

Remote backup beregner:

GET STARTED

0$

Tak for ordren, vi vender hurtigst muligt tilbage.

Antal enheder

Antal enheder/maskiner backuppen skal kører på0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Backup plads i GB.0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Exchange mail server


Backup af postkasser på mail niveau


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Oprettelse


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Total for periodens sidste 2 måneder


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Skal der tages backup af NAS?0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Backup af Microsoft 3650$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Ordre oversigt

Total prisen er :

/ abn.

Firmanavn

Fornavn

Efternavn

Adresse (1)

Adresse (2)

Post nr.

By

Telefon nr.

Ordre oversigt

Beskrivelse Information Antal Pris
Rabat :
Total : / abn.

Generelle abonnementsbetingelser for HostOnline.dk / TS Computer ApS:

Grundlaget for nærværende generelle abonnementsbetingelser er TS Computer ApS’s ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser” af 26. maj 2009.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser og de ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser”, gælder nærværende betingelser.


1 . Anvendelsesområde

1.1. Nærværende vilkår finder anvendelse på alle aftaler om løbende levering af web services fra TS Computer ApS til kunden i en aftalt periode eller på opsigelsesvilkår (abonnementsaftaler) mellem TS Computer ApS og kunden.

2. Priser

2.1 . I forbindelse med indgåelse af en abonnementsaftale oplyses opstartomkostninger og priser på den løbende drift, herunder priser for abonnement, eventuelle licenser mv.

2.2 . TS Computer ApS er berettiget til at forhøje sine priser på den løbende drift, såfremt TS Computer ApS pålægges dokumenterbare prisstigninger på ydelser fra underleverandører, herunder stigninger på licensomkostninger, opgraderingsomkostninger mv.

2.3. Assistance, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, ydes efter nærmere aftale efter forbrugt tid, som afregnes til gældende timetakster.

3. Betaling

3.1. Betalinger i henhold til abonnementsaftalen faktureres løbende forud for den aftalte periode ifølge abonnementsaftalen (normalt 3, 6 eller 12 måneder ad gangen).

4. Gyldighedsperiode

4.1 . Abonnementsaftalen er gældende i den i aftalen anførte periode (normalt 3, 6 eller 12 måneder fra ikrafttrædelsestidspunktet).

4.2 . Abonnementsaftalen forlænges med en ny abonnementsperiode, jf. pkt 4.1. (normalt 3, 6 eller 12 måneder), medmindre aftalen forinden opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en abonnementsperiode.

4.3. TS Computer ApS kan når som helst opsige en abonnementsaftale med et skriftligt varsel på 1 måned til den 1. i en måned.

4.4. Opsigelser skal sendes som anbefalet brev eller brev med afleveringsattest.

5. Leverandørens forpligtelser

5.1. TS Computer ApS stiller en driftsplatform til rådighed for kunden, dvs. lejet plads og software på en server ejet af TS Computer ApS eller dennes underleverandør samt eventuelt klientsoftware, eksempelvis men ikke begrænset til webhotel, mailhotel, Hosted Exchange, remote backup mv.

5.1.1. TS Computer ApS tilstræber adgang til og fra driftsplatformen 24 timer i døgnet året rundt, men forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere tid i forbindelse med reparationer eller vedligeholdelse, uden at kunden af den grund har krav på forholdsmæssigt afslag.

5.1.2. TS Computer ApS tilstræber at varsle planlagte driftsstop på forhånd.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. TS Computer ApS’s erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til det mindste af følgende beløb:

6.1.1. Den samlede betaling for den løbende drift for de forudgående 3 måneder i henhold til abonnementsaftalen.

7. Kundens forpligtelser

7.1 . Kunden er opmærksom på, at TS Computer ApS ikke påtager sig at kontrollere de informationer/data, kunden sender eller modtager via driftsplatformen og at kunden således selv er ansvarlig for lovligheden heraf.

7.2. TS Computer ApS forbeholder sig ret til ensidigt og med et varsel på 1 måned til den 1. i en måned at definere, hvilke informationer/data, der på grund af anstødelig karakter mv. ikke må lagres driftsplatformen eller sendes/modtages via driftsplatformen i en ”Acceptable Use Policy”. Den til enhver tid gældende Acceptable Use Policy (hvis en sådan er oprettet) findes på TS Computers ApS’s hjem-meside, pt. www.tscomputer.dk.

7.3 . Brugen af visse abonnementsydelser forudsætter, at kunden installerer tredjepartssoftware sit udstyr. Kunden er forpligtet til at afinstallere den pågældende software ved abonnementsaftalens ophør.

7.4. For abonnementsaftaler vedrørende backup, er det kundens ansvar at undersøge, at backupjobs inkluderer de filer og mapper, der ønskes backup af. Hvis kunden vælger at sikre backups med krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at opbevare et sådant password forsvarligt og sikkert. Såfremt passwordet mistes, vil hverken TS Computer ApS eller kunden være i stand til at retablere data fra den pågældende, passwordbeskyttede backup.

8 . Misligholdelse

8.1 . I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TS Computer ApS berettiget til uden forudgående varsel at ophæve aftalen ved skriftlig henvendelse til kunde herom med besked om årsagen til ophævelsen.

8.2 . Følgende betragtes altid som væsentlig misligholdelse, idet opremsningen dog ikke er udtømmende:

8.2.1. Kunden betaler ikke rettidigt

8.2.2. Kunden har ikke oplyst adresseændring senest samtidig med at denne finder sted

8.2.3 . Kunden skaffer sig uautoriseret adgang til driftsplatformen/TS Computer ApS’s servere og andet udstyr

8.2.4. Kunden spreder vira mv. eller tilskynder til eller rådgiver om spredning af sådanne

8.2.5. Kunden overtræder gentagne gange den i medfør af pkt. 7.2 fastsatte Acceptable Use Policy

8.2.6. Kunden retter uanmodet henvendelse til andre brugere på Internettet (spam)

8.3 . Kunden forpligtet til efter TS Computer ApS’s nærmere anvisninger straks at afinstallere/ophøre med brugen af software (herunder scripts) på driftsplatformen, som belaster dennes systemressourcer (processor, hukommelse mv.) væsentligt.

8.3.1. Såfremt kunden trods skriftligt påkrav herom ikke afinstallerer/ophører med brugen af den pågældende software straks, er TS Computer ApS berettiget til enten at lukke for kundens driftsplatform indtil kunden selv har afinstalleret den pågældende software – hvilket i givet fald skal ske uden ugrundet ophold ¬– eller til at afinstallere den pågældende software for kundens regning.

8.3.2 . Gentagen overtrædelse af pkt. 8.3. betragtes som væsentlig misligholdelse.

8.4. Betalinger refunderes ikke, hverken helt eller delvist, i tilfælde af TS Computer ApS’s ophævelse af abonnementsaftalen.

8.5 . Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom.

9. Dataoverførsel/trafik

9.1 . Kundens samlede datatrafik til/fra driftsplatformen må maksimalt udgøre 50 GB pr. måned.

9.2. For trafik ud over 50 GB faktureres i henhold til den til enhver tid gældende prisoversigt.

10. Persondatabeskyttelse

10.1 . Kunden bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data, der registreres og behandles på driftsplatformen, og hvorledes disse personoplysninger anvendes.

10.2 . Lov om persondatabeskyttelses, herunder § 41, stk. 3-5, gælder for TS Computer ApS’s behandling af de pågældende personoplysninger.

10.2.1. TS Computer ApS er ansvarlig som databehandler i henhold til lov om persondatabeskyttelse. Herunder handler TS Computer ApS alene efter instruks fra kunden som dataansvarlig.

10.2.2 . TS Computer ApS træffer de fornødne tekniske of organisatoriske foranstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

10.3. Kunden er på ethvert tidspunkt under aftalens forløb berettiget til at foranledige auditering af TS Computer ApS’s ydelser.

10.3.1. Auditering kan ske ved tredjemand/auditor, f.eks. en it-revisor eller en anden dertil kvalificeret.

10.3.2 . Auditering skal alene tjene til kundens oplysning, og har ikke, medmindre parterne opnår enighed derom, eller auditor finder væsentlige fejl eller kritikpunkter, umiddelbar juridisk gyldighed mellem parterne.

10.3.3 . Kunden afholder samtlige med auditeringen forbundne omkostninger.

10.3.4. TS Computer ApS er forpligtet til at give den udpegede auditor adgang til og nødvendige oplysninger om TS Computer ApS’s ydelser og driften under forudsætning af, at auditoren accepterer en hemmeligholdelseserklæring, i det omfang TS Computer ApS måtte forlange en sådan.