MAILHOTEL

ER EMAIL OGSÅ VIGTIGT FOR DIG?

MAILHOSTING

Mailhotel er til dig, som kun ønsker at bruge dit domæne til mail, og ikke
har brug for at få hosted en hjemmeside hos os pt. Der er ingen grænser
for størrelsen, på modtagelse af mails, eller antal. Det eneste der sætter
grænser, er størrelsen på din postkasse. Alt indkommende mail scannes
for SPAM og virus, og fjerner derved ca. 90% af dette, inden det kommer i
din postkasse.

HOSTED EXCHANGE

Hosted Exchange er produktet til dig, der ønsker at være opdateret 24/7.
Her får du muligheden for at synkronisere Outlook, mobiltelefonen og din
webmail konstant, så du altid er opdateret, med nye mail og aktiviteter i
din kalender. Du kan med disse konti, også give en anden bruger lov til
at administrere din kalender, så f.eks. sekretæren kan booke møder for dig,
og du i næste sekund kan se dem på telefonen. Herved undgås dobbelt
booking, da kalenderen altid er up to date.

SMTP MAIL RELAY

I takt med at internetudbyderne strammer mere og mere op omkring
afsendelse af mail via deres servere, kan vi tilbyde en SMTP-mail afsendelses
løsning, som tilgodeser dine behov. Mange har en bærbar computer med mail
program, og døjer dagligt med at afsende mail grundet skift af mail server fra
sted til sted. Denne udfordring har vi løsningen på med SMTP-mail relay.
Dine mail sendes gennem vores server, uden at du skal bekymre dig om hvilken
mail server, der er på den forbindelse du nu er tilkoblet. Denne service kan
også bruges til f.eks. kopimaskiner eller andet udstyr der afsender mail.
Servicen virker i de fleste tilfælde, også selvom port 25 er spærret i udbyderens udstyr.

SPAM SCANNING AF MAIL

Hvis du har egen mail server, og ønsker at få scannet din mail inden den
kommer ind på serveren, er det også muligt. Dette har vi en SPAM scannings
løsning til. Herved undgår du at få belastet din server og mailboks
unødvendigt af spam og virus mails, dem tager vi os af og kun “rene” mails
kommer videre til din server. Samtidigt får du en mailbackup server der gør,
at mister din server internetforbindelsen eller på anden måde ikke kan
modtage mails, så samler vi dine mails op og leverer dem, når din server er klar igen
mailhotel
PRISER PÅ MAIL SERVICE OPRETTELSE / RETTELSE PRIS PR. MÅNED INFO
SMTP mail relay gennem vores server op til
10 samtidige forbindelser/brugere
Kr. 99,-
Kr. 99,-
Spam og virus scanning pr. mail adresse,
Mail leveres til kundens server
Kr. 99,-
Kr. 25,-
Spam og virus scanning pr. domæne, max 10
mail adresser, mail leveres til kundens server
Kr. 99,-
Kr. 250,-
Ved domæne scanning, scanning af 10 ekstra mail adresser,
mail leveres til kundens server
Kr. 99,-
Kr. 25,-
MAILHOTELLER STANDARD MAILKONTO
1 GB
HOSTED EXCHANGE
1 GB
HOSTED EXCHANGE
3 GB
HOSTED EXCHANGE
5 GB
HOSTED EXCHANGE
10 GB
POP3 / IMAP
Send / Modtag
op til 1 GB pr. mail
Webmail adgang
Mail adgang (Active sync.)
Push mail
Kalender og fælles kalender
Opgaver og noter
Mulighed for distributionslister
Deling af mail mapper
mellem brugere
(Public folders)
Mulighed for møderum og ressource kalendere med auto svar
Spam og virus canning
Synkroniserer med Iphone, Ipad
og andre Apple produkter
Gratis support
Pris pr. måned pr. konto
Kr. 25,-
Kr. 39,-
Kr. 49,-
Kr. 79,-
Kr. 149,-
Oprettelse pr. gang
(uanset antal konti)
Kr. 199,-
Kr. 199,-
Kr. 199,-
Kr. 199,-
Kr. 199,-
Tillæg til mailhoteller (pr. måned) Standard mailkonto Hosted Exchange Pris pr. måned
Ekstra 1000 MB mailbox plads
Kr. 20,-
Online arkivering
Halv pris af mailbox

GET STARTED

0$

Tak for ordren, vi vender hurtigst muligt tilbage.

Vælg mail service type


0$/ abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Næste

POP3/IMAP mail konti

En mail adresse på hver linje


0$/ abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Næste

Vælg antal Hosted Exchange konti

Inklusiv 5 stk. Hosted Exchange 1 Gb. konti

En mail adresse på hver linje


En mail adresse på hver linje


En mail adresse på hver linje


En mail adresse på hver linje


0$/ abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Næste

Spam scanningEt domæne på hver linje...En mail adresse på hver linje...


0$/ abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Næste

Mail/SMTP Relay


Hvis mail afsendes fra en bestemt WAN IP


0$/ abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Næste

Oprettelse


0$/ abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Næste

Total for periodens sidste 2 måneder


0$/ abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Næste

Ordre oversigt

Total prisen er :

/ abn.

Firmanavn

Fornavn

Efternavn

Adresse (1)

Adresse (2)

Post nr.

By

Telefon nr.

Ordre oversigt

Beskrivelse Information Antal Pris
Rabat :
Total :/ abn.

Generelle abonnementsbetingelser for HostOnline.dk / TS Computer ApS:

Grundlaget for nærværende generelle abonnementsbetingelser er TS Computer ApS’s ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser” af 26. maj 2009.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser og de ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser”, gælder nærværende betingelser.

1 . Anvendelsesområde

1.1. Nærværende vilkår finder anvendelse på alle aftaler om løbende levering af web services fra TS Computer ApS til kunden i en aftalt periode eller på opsigelsesvilkår (abonnementsaftaler) mellem TS Computer ApS og kunden.

2. Priser

2.1 . I forbindelse med indgåelse af en abonnementsaftale oplyses opstartomkostninger og priser på den løbende drift, herunder priser for abonnement, eventuelle licenser mv.

2.2 . TS Computer ApS er berettiget til at forhøje sine priser på den løbende drift, såfremt TS Computer ApS pålægges dokumenterbare prisstigninger på ydelser fra underleverandører, herunder stigninger på licensomkostninger, opgraderingsomkostninger mv.

2.3. Assistance, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, ydes efter nærmere aftale efter forbrugt tid, som afregnes til gældende timetakster.

3. Betaling

3.1. Betalinger i henhold til abonnementsaftalen faktureres løbende forud for den aftalte periode ifølge abonnementsaftalen (normalt 3, 6 eller 12 måneder ad gangen).

4. Gyldighedsperiode

4.1 . Abonnementsaftalen er gældende i den i aftalen anførte periode (normalt 3, 6 eller 12 måneder fra ikrafttrædelsestidspunktet). 

4.2 . Abonnementsaftalen forlænges med en ny abonnementsperiode, jf. pkt 4.1. (normalt 3, 6 eller 12 måneder), medmindre aftalen forinden opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en abonnementsperiode.

4.3. TS Computer ApS kan når som helst opsige en abonnementsaftale med et skriftligt varsel på 1 måned til den 1. i en måned.

4.4. Opsigelser skal sendes som anbefalet brev eller brev med afleveringsattest.

5. Leverandørens forpligtelser

5.1. TS Computer ApS stiller en driftsplatform til rådighed for kunden, dvs. lejet plads og software på en server ejet af TS Computer ApS eller dennes underleverandør samt eventuelt klientsoftware, eksempelvis men ikke begrænset til webhotel, mailhotel, Hosted Exchange, remote backup mv.

5.1.1. TS Computer ApS tilstræber adgang til og fra driftsplatformen 24 timer i døgnet året rundt, men forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere tid i forbindelse med reparationer eller vedligeholdelse, uden at kunden af den grund har krav på forholdsmæssigt afslag.

5.1.2. TS Computer ApS tilstræber at varsle planlagte driftsstop på forhånd.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. TS Computer ApS’s erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til det mindste af følgende beløb:

6.1.1. Den samlede betaling for den løbende drift for de forudgående 3 måneder i henhold til abonnementsaftalen.

7. Kundens forpligtelser

7.1 . Kunden er opmærksom på, at TS Computer ApS ikke påtager sig at kontrollere de informationer/data, kunden sender eller modtager via driftsplatformen og at kunden således selv er ansvarlig for lovligheden heraf.

7.2. TS Computer ApS forbeholder sig ret til ensidigt og med et varsel på 1 måned til den 1. i en måned at definere, hvilke informationer/data, der på grund af anstødelig karakter mv. ikke må lagres driftsplatformen eller sendes/modtages via driftsplatformen i en ”Acceptable Use Policy”. Den til enhver tid gældende Acceptable Use Policy (hvis en sådan er oprettet) findes på TS Computers ApS’s hjem-meside, pt. www.tscomputer.dk.

7.3 . Brugen af visse abonnementsydelser forudsætter, at kunden installerer tredjepartssoftware sit udstyr. Kunden er forpligtet til at afinstallere den pågældende software ved abonnementsaftalens ophør.

7.4. For abonnementsaftaler vedrørende backup, er det kundens ansvar at undersøge, at backupjobs inkluderer de filer og mapper, der ønskes backup af. Hvis kunden vælger at sikre backups med krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at opbevare et sådant password forsvarligt og sikkert. Såfremt passwordet mistes, vil hverken TS Computer ApS eller kunden være i stand til at retablere data fra den pågældende, passwordbeskyttede backup.

8 . Misligholdelse

8.1 . I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TS Computer ApS berettiget til uden forudgående varsel at ophæve aftalen ved skriftlig henvendelse til kunde herom med besked om årsagen til ophævelsen.

8.2 . Følgende betragtes altid som væsentlig misligholdelse, idet opremsningen dog ikke er udtømmende:

8.2.1. Kunden betaler ikke rettidigt

8.2.2. Kunden har ikke oplyst adresseændring senest samtidig med at denne finder sted

8.2.3 . Kunden skaffer sig uautoriseret adgang til driftsplatformen/TS Computer ApS’s servere og andet udstyr

8.2.4. Kunden spreder vira mv. eller tilskynder til eller rådgiver om spredning af sådanne

8.2.5. Kunden overtræder gentagne gange den i medfør af pkt. 7.2 fastsatte Acceptable Use Policy

8.2.6. Kunden retter uanmodet henvendelse til andre brugere på Internettet (spam)

8.3 . Kunden forpligtet til efter TS Computer ApS’s nærmere anvisninger straks at afinstallere/ophøre med brugen af software (herunder scripts) på driftsplatformen, som belaster dennes systemressourcer (processor, hukommelse mv.) væsentligt.

8.3.1. Såfremt kunden trods skriftligt påkrav herom ikke afinstallerer/ophører med brugen af den pågældende software straks, er TS Computer ApS berettiget til enten at lukke for kundens driftsplatform indtil kunden selv har afinstalleret den pågældende software – hvilket i givet fald skal ske uden ugrundet ophold ¬– eller til at afinstallere den pågældende software for kundens regning. 

8.3.2 . Gentagen overtrædelse af pkt. 8.3. betragtes som væsentlig misligholdelse.

8.4. Betalinger refunderes ikke, hverken helt eller delvist, i tilfælde af TS Computer ApS’s ophævelse af abonnementsaftalen.

8.5 . Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom. 

9. Dataoverførsel/trafik

9.1 . Kundens samlede datatrafik til/fra driftsplatformen må maksimalt udgøre 50 GB pr. måned.

9.2. For trafik ud over 50 GB faktureres i henhold til den til enhver tid gældende prisoversigt.

10. Persondatabeskyttelse

10.1 . Kunden bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data, der registreres og behandles på driftsplatformen, og hvorledes disse personoplysninger anvendes.

10.2 . Lov om persondatabeskyttelses, herunder § 41, stk. 3-5, gælder for TS Computer ApS’s behandling af de pågældende personoplysninger. 

10.2.1. TS Computer ApS er ansvarlig som databehandler i henhold til lov om persondatabeskyttelse. Herunder handler TS Computer ApS alene efter instruks fra kunden som dataansvarlig. 

10.2.2 . TS Computer ApS træffer de fornødne tekniske of organisatoriske foranstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

10.3. Kunden er på ethvert tidspunkt under aftalens forløb berettiget til at foranledige auditering af TS Computer ApS’s ydelser. 

10.3.1. Auditering kan ske ved tredjemand/auditor, f.eks. en it-revisor eller en anden dertil kvalificeret. 

10.3.2 . Auditering skal alene tjene til kundens oplysning, og har ikke, medmindre parterne opnår enighed derom, eller auditor finder væsentlige fejl eller kritikpunkter, umiddelbar juridisk gyldighed mellem parterne. 

10.3.3 . Kunden afholder samtlige med auditeringen forbundne omkostninger. 

10.3.4. TS Computer ApS er forpligtet til at give den udpegede auditor adgang til og nødvendige oplysninger om TS Computer ApS’s ydelser og driften under forudsætning af, at auditoren accepterer en hemmeligholdelseserklæring, i det omfang TS Computer ApS måtte forlange en sådan.

Skriv teksten i feltet

Captcha

Bestil websiden