følg med:

Data online med hosted disk

Tag dine data med på farten, uden at være afhængig af din PC eller USB stik. Når du har brug for dine data skal de være lige ved hånden. Det kan en Hosted Disk løsning hjælpe dig med. Her får du plads til dine data online i skyen, så du kan tilgå dem fra din PC, tlf., tablet eller hvor du ellers har brug for dem.

Hosted disk

Fra 1 GB og op

  Windows, Linux, Apple, Android
  Lagring af filer og mapper online
  Daglig backup
 Fil versionering
  Antivirus scanning af filer
  Mulighed for lokalt drev på PC
  Tilkobling via Webdav, FTP, SFTP, HTTPS
  Ingen trafik begrænsning
  Online adgang
 Ingen lokal data synkronisering 
  5 medfølgende brugeradgange

Fra 69kr./mdr

Oprettelse 199 kr. (uanset antal konti)

Fordele ved hosted disk

Data kun i skyen

Din data lagres i skyen, så du kan tilgå dem fra din PC, tlf., tablet eller hvor du ellers har brug for dem. Ingen lokal datalagring.

Sikret data

Det kræver kun internet forbindelse at gemme din data sikkert online, i skyen hos os.

Daglig backup

Vi foretager dagligt backup for at sikre din data er forsvarligt gemt ved os, uanset hvilken platform du tilgår fra. 

Hvad er hosted disk?

Hosted disk er et netværksdrev placeret i vores topsikrede dataserver. Det kræver kun en internetforbindelse. Hosted disk er en mulighed for dig, der har behov for et sikkert lager i skyen, hvor du kun betaler for den plads du har brug for. Det er altså dit netværksdrev, som du har adgang til uanset om du tilgår fra PC, Mac eller android. Vi sørger for at din data er sikret, med daglig backup, så du ikke mister noget vigtigt. 

Den optimale løsning til dig?

Når du har brug for dine data skal de være lige ved hånden. Det kan en Hosted Disk løsning hjælpe dig med. Her får du plads til dine data online i skyen, så du kan tilgå dem fra din PC, tlf., tablet eller hvor du ellers har brug for dem. Hosted disk understøtter alle platforme, både PC, Mac og android, da Hosted Disk kun kræver kun internetadgang, og kan opsættes både som lokalt drev på din PC, eller bruges via FTP, eller en hjemmeside. Du undgår at glemme dine data, og kan bruge dem fra mange platforme, og mange steder på en gang. Dette er løsningen til det lille kontor, eller dem som er meget på farten, og har brug for datasikkerhed. Hosted Disk fås i mange størrelser efter behov og kan løbende udvides.

Hosted Disk synkroniserer IKKE dine data til lokale enheder og sikre derved også at du ikke har vigtige data som florere på enheder, som kunne blive stjålet eller forsvinde på anden vis.

Service og support

Vi er et stærkt team, som tilbyder alt indenfor rådgivning af it, service og support og installation. Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig med at optimere dit it.

Hvad understøtter hosted disk?

Plads mængde - Priser pr. måned

Tillæg til hosted disk - priser pr. måned

Hosted disk beregner:

GET STARTED

0$

Tak for ordren, vi vender hurtigst muligt tilbage.

Antal brugere


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Hosted Disk data plads


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Oprettelse


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Total for periodens sidste 2 måneder


0$ / abn.

Vælg et emne for at fortsætte

Ordre oversigt

Total prisen er :

/ abn.

Firmanavn

Fornavn

Efternavn

Adresse (1)

Adresse (2)

Post nr.

By

Telefon nr.

Ordre oversigt

Beskrivelse Information Antal Pris
Rabat :
Total : / abn.

Generelle abonnementsbetingelser for HostOnline.dk / TS Computer ApS:

Grundlaget for nærværende generelle abonnementsbetingelser er TS Computer ApS’s ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser” af 26. maj 2009.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser og de ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser”, gælder nærværende betingelser.


1 . Anvendelsesområde

1.1. Nærværende vilkår finder anvendelse på alle aftaler om løbende levering af web services fra TS Computer ApS til kunden i en aftalt periode eller på opsigelsesvilkår (abonnementsaftaler) mellem TS Computer ApS og kunden.

2. Priser

2.1 . I forbindelse med indgåelse af en abonnementsaftale oplyses opstartomkostninger og priser på den løbende drift, herunder priser for abonnement, eventuelle licenser mv.

2.2 . TS Computer ApS er berettiget til at forhøje sine priser på den løbende drift, såfremt TS Computer ApS pålægges dokumenterbare prisstigninger på ydelser fra underleverandører, herunder stigninger på licensomkostninger, opgraderingsomkostninger mv.

2.3. Assistance, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, ydes efter nærmere aftale efter forbrugt tid, som afregnes til gældende timetakster.

3. Betaling

3.1. Betalinger i henhold til abonnementsaftalen faktureres løbende forud for den aftalte periode ifølge abonnementsaftalen (normalt 3, 6 eller 12 måneder ad gangen).

4. Gyldighedsperiode

4.1 . Abonnementsaftalen er gældende i den i aftalen anførte periode (normalt 3, 6 eller 12 måneder fra ikrafttrædelsestidspunktet).

4.2 . Abonnementsaftalen forlænges med en ny abonnementsperiode, jf. pkt 4.1. (normalt 3, 6 eller 12 måneder), medmindre aftalen forinden opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en abonnementsperiode.

4.3. TS Computer ApS kan når som helst opsige en abonnementsaftale med et skriftligt varsel på 1 måned til den 1. i en måned.

4.4. Opsigelser skal sendes som anbefalet brev eller brev med afleveringsattest.

5. Leverandørens forpligtelser

5.1. TS Computer ApS stiller en driftsplatform til rådighed for kunden, dvs. lejet plads og software på en server ejet af TS Computer ApS eller dennes underleverandør samt eventuelt klientsoftware, eksempelvis men ikke begrænset til webhotel, mailhotel, Hosted Exchange, remote backup mv.

5.1.1. TS Computer ApS tilstræber adgang til og fra driftsplatformen 24 timer i døgnet året rundt, men forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere tid i forbindelse med reparationer eller vedligeholdelse, uden at kunden af den grund har krav på forholdsmæssigt afslag.

5.1.2. TS Computer ApS tilstræber at varsle planlagte driftsstop på forhånd.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. TS Computer ApS’s erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til det mindste af følgende beløb:

6.1.1. Den samlede betaling for den løbende drift for de forudgående 3 måneder i henhold til abonnementsaftalen.

7. Kundens forpligtelser

7.1 . Kunden er opmærksom på, at TS Computer ApS ikke påtager sig at kontrollere de informationer/data, kunden sender eller modtager via driftsplatformen og at kunden således selv er ansvarlig for lovligheden heraf.

7.2. TS Computer ApS forbeholder sig ret til ensidigt og med et varsel på 1 måned til den 1. i en måned at definere, hvilke informationer/data, der på grund af anstødelig karakter mv. ikke må lagres driftsplatformen eller sendes/modtages via driftsplatformen i en ”Acceptable Use Policy”. Den til enhver tid gældende Acceptable Use Policy (hvis en sådan er oprettet) findes på TS Computers ApS’s hjem-meside, pt. www.tscomputer.dk.

7.3 . Brugen af visse abonnementsydelser forudsætter, at kunden installerer tredjepartssoftware sit udstyr. Kunden er forpligtet til at afinstallere den pågældende software ved abonnementsaftalens ophør.

7.4. For abonnementsaftaler vedrørende backup, er det kundens ansvar at undersøge, at backupjobs inkluderer de filer og mapper, der ønskes backup af. Hvis kunden vælger at sikre backups med krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at opbevare et sådant password forsvarligt og sikkert. Såfremt passwordet mistes, vil hverken TS Computer ApS eller kunden være i stand til at retablere data fra den pågældende, passwordbeskyttede backup.

8 . Misligholdelse

8.1 . I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TS Computer ApS berettiget til uden forudgående varsel at ophæve aftalen ved skriftlig henvendelse til kunde herom med besked om årsagen til ophævelsen.

8.2 . Følgende betragtes altid som væsentlig misligholdelse, idet opremsningen dog ikke er udtømmende:

8.2.1. Kunden betaler ikke rettidigt

8.2.2. Kunden har ikke oplyst adresseændring senest samtidig med at denne finder sted

8.2.3 . Kunden skaffer sig uautoriseret adgang til driftsplatformen/TS Computer ApS’s servere og andet udstyr

8.2.4. Kunden spreder vira mv. eller tilskynder til eller rådgiver om spredning af sådanne

8.2.5. Kunden overtræder gentagne gange den i medfør af pkt. 7.2 fastsatte Acceptable Use Policy

8.2.6. Kunden retter uanmodet henvendelse til andre brugere på Internettet (spam)

8.3 . Kunden forpligtet til efter TS Computer ApS’s nærmere anvisninger straks at afinstallere/ophøre med brugen af software (herunder scripts) på driftsplatformen, som belaster dennes systemressourcer (processor, hukommelse mv.) væsentligt.

8.3.1. Såfremt kunden trods skriftligt påkrav herom ikke afinstallerer/ophører med brugen af den pågældende software straks, er TS Computer ApS berettiget til enten at lukke for kundens driftsplatform indtil kunden selv har afinstalleret den pågældende software – hvilket i givet fald skal ske uden ugrundet ophold ¬– eller til at afinstallere den pågældende software for kundens regning.

8.3.2 . Gentagen overtrædelse af pkt. 8.3. betragtes som væsentlig misligholdelse.

8.4. Betalinger refunderes ikke, hverken helt eller delvist, i tilfælde af TS Computer ApS’s ophævelse af abonnementsaftalen.

8.5 . Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom.

9. Dataoverførsel/trafik

9.1 . Kundens samlede datatrafik til/fra driftsplatformen må maksimalt udgøre 50 GB pr. måned.

9.2. For trafik ud over 50 GB faktureres i henhold til den til enhver tid gældende prisoversigt.

10. Persondatabeskyttelse

10.1 . Kunden bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data, der registreres og behandles på driftsplatformen, og hvorledes disse personoplysninger anvendes.

10.2 . Lov om persondatabeskyttelses, herunder § 41, stk. 3-5, gælder for TS Computer ApS’s behandling af de pågældende personoplysninger.

10.2.1. TS Computer ApS er ansvarlig som databehandler i henhold til lov om persondatabeskyttelse. Herunder handler TS Computer ApS alene efter instruks fra kunden som dataansvarlig.

10.2.2 . TS Computer ApS træffer de fornødne tekniske of organisatoriske foranstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

10.3. Kunden er på ethvert tidspunkt under aftalens forløb berettiget til at foranledige auditering af TS Computer ApS’s ydelser.

10.3.1. Auditering kan ske ved tredjemand/auditor, f.eks. en it-revisor eller en anden dertil kvalificeret.

10.3.2 . Auditering skal alene tjene til kundens oplysning, og har ikke, medmindre parterne opnår enighed derom, eller auditor finder væsentlige fejl eller kritikpunkter, umiddelbar juridisk gyldighed mellem parterne.

10.3.3 . Kunden afholder samtlige med auditeringen forbundne omkostninger.

10.3.4. TS Computer ApS er forpligtet til at give den udpegede auditor adgang til og nødvendige oplysninger om TS Computer ApS’s ydelser og driften under forudsætning af, at auditoren accepterer en hemmeligholdelseserklæring, i det omfang TS Computer ApS måtte forlange en sådan.