SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

TS Computer ApS & HostOnline.dk

1. Generelt

1.1 . Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1.2. TS Computer ApS udsteder faktura, så snart TS Computer ApS har afsluttet ordren. Denne fakturering kan ske såvel elektronisk som i papirform.

1.3. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente jf. Renteloven. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso.

1.4. TS Computer forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil skriftligt blive meddelt kunden. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende ordre/abonnements periode.


2. Priser

2.1. Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. TS Computer ApS priser fremgår af TS Computer ApS til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af TS Computer ApS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.


3. Betaling

3.1. Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidig betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske senest 8 dage efter levering. TS Computer ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2 % pr. påbegyndt måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav på TS Computer ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af TS Computer ApS. Køber har ligeledes ikke ret til at tilbageholde dele af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at foretage enhver betaling til TS Computer ApS, som om levering var sket til aftalt tid. Dette kan dog fraviges ved skriftlig meddelelse fra TS Computer ApS.


3.2. Faktura fremsendes normalt som PDF pr. mail, dog kan faktura også fremsendes via EAN og hvis aftalt via normal post mod gebyr.

3.3. Ved betaling med kort (F.eks. Dankort, Visakort, osv…) vil du som korthaver modtage besked, hvis kortet er ved at udløbe omkring fornyelse af kort, udskiftning af kort sker via vores kundeportal. På denne side vil du også kunne skifte kort eller slette dit betalings kort. Ved udløbet eller ugyldigt betalingskort, vil evt. abonnement eller andre ydelser blive lukket ned.


4. Ejendomsforbehold

4.1. TS Computer ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen, leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.


5. Levering

5.1. Levering sker ab lager TS Computer ApS adresse. Levering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringstiden er fastsat af TS Computer ApS efter TS Computer ApS bedste skøn, og i overensstemmelse med de kendte forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. TS Computer ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.


6. Bestillingsfejl

6.1. Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på hardware og software kan ikke annulleres og tages ikke retur. TS Computer ApS forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at opkræve et returneringsgebyr på 10 % af fakturaværdien, dog min. kr. 375,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.


7. Produktinformation

7.1. Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor TS Computer ApS.

</ br>

8. Produktændringer

8.1. TS Computer ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig forringelse for køber.


9. Immaterielle rettigheder

9.1. Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og TS Computer ApS er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.


10. Mangler og reklamation

10.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som et ordentligt forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra modtagelsestidspunktet, give TS Computer ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. TS Computer ApS kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Forandringer eller indgreb i det købte uden TS Computer ApS skriftlige samtykke fritager TS Computer ApS for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Såfremt TS Computer ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til TS Computer ApS forsvarligt emballeret. TS Computer ApS forbeholder sig retten for til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt TS Computer ApS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. TS Computer ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis TS Computer ApS finder varen ok efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en faktura for udført arbejde. Først efter test vil TS Computer ApS foretage en evt. ombytning / kreditering. Ombytning: Varen ombyttes med en tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.


11. Misligholdelse

11.1 . Ved kundens / købers misligholdelse er TS Computer ApS berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.


12. Ansvarsbegrænsning

12.1. Et erstatningskrav overfor TS Computer ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. TS Computer ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og TS Computer ApS hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab. TS Computer ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. TS Computer ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke kan lægges til last, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort TS Computer ApS opfyldelse af aftalen.

12.2. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.


13. Produktansvar

13.1. For produktansvar hæfter TS Computer ApS alene i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar.

13.2 . Kunden / køber skal straks underrette TS Computer ApS, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor kunden / køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er TS Computer ApS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

13.3. Bliver TS Computer ApS sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer kunden / køber at kunne blive adciteret under sagen eller blive sagsøgt ved den domstol som behandler sagen.


14. Tvister

14.1. Enhver tvist mellem TS Computer ApS og køber der ikke kan afgøres i mindelighed skal afgøres efter dansk ret med retten i Århus som værneting.


15. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

15.1. Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til en med TS Computer ApS indgået aftale til tredjemand.

15.2 . TS Computer ApS er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til en sådan aftale til tredjemand eksempelvis – men ikke begrænset til – ved salg ag selskabets aktiver, fusion etc.


16. Hemmeligholdelse

16.1. Parterne har både under aftaleforholdets beståen og efter dets ophør tavshedspligt.

16.1.1. Tavshedspligten gælder alle forhold såsom forretningshemmeligheder, knowhow, processer, produkter, dataprogrammer eller andre immaterielle rettigheder, informationer vedrørende parternes organisation, finansielle stilling, transaktioner og forretninger mv.