Betingelser for
programmeringsopgaver

TS Computer ApS & HostOnline.dk

Grundlaget for nærværende generelle abonnementsbetingelser er TS Computer ApS’s ”Salgs- og leveringsbetingelser”

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser og de ”Salgs- og leveringsbetingelser”, gælder nærværende betingelser.

1. Anvendelsesområde

1.1. Nærværende vilkår finder anvendelse på alle aftaler om udvikling af programmel/software foretaget af TS Computer ApS for kunden.

2. Betingelser

2.1 . Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af TS Computer ApS udviklede software til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet og til det antal brugere, som kunden har oplyst til TS Computer ApS.

2.2. Softwaren og eventuel tilhørende dokumentation er ophavsretligt beskyttet, hvorfor der ikke uden TS Computer ApS’s forudgående samtykke må ske reproduktion heraf i videre omfang end nødvendigt i henhold til pkt. 2.1.

2.3. Kunden er forpligtet til at behandle softwaren og eventuel medfølgende dokumentation på en sådan måde, at uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand forhindres. Kun kundens egne ansatte må benytte softwaren.

2.4 . Kildekoden til den leverede software er fortrolig, og softwaren må ikke tilbageoversættes (reverse engineering eller lignende).

2.5. Såfremt kunden foretager programændringer uden TS Computer ApS’s forudgående samtykke, bortfalder TS Computer ApS’s forpligtelser i relation til softwaren i enhver henseende, herunder pligten til at afhjælpe mangler og udføre vedligeholdelse.